Kategorie
Uncategorized

WAPNOWANIE klucz do urodzaju

Najważniejszymi wskaźnikami decydującymi o urodzajności gleby są: odczyn  oraz  zasobność  w  przyswajalny  fosforpotas  i  magnez.  Badania  w takim podstawowym zakresie powinny być wykonywane raz na 3–5 lat.  W gospodarstwach  uzyskujących  wysokie  plony  warto  także  zwrócić  uwagę na zasobność gleb w mikroelementy i siarkę, ponieważ produkcja dużej ilości biomasy roślin wiąże się ze znacznym zapotrzebowaniem na te pierwiastki. W uprawach polowych najważniejszymi mikroelementami są: bor, mangan, cynk, miedź

Warunkiem dobrego plonowania roślin i efektywnego wykorzystania składników pokarmowych z nawozów jest optymalny odczyn gleby. Zakwaszanie gleb jest procesem ciągłym, któremu sprzyja stosowanie  nawozów  mineralnych  o  działaniu  zakwaszającym.  Zabieg wapnowania przeprowadza się na ogół co 4 lata. Zalecane dawki nawozów wapniowych w zależności od potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby podano w tabeli 1.  

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleby

Na glebach średnich i ciężkich można stosować zarówno szybko działające wapno tlenkowe, jak i wolno działające wapno węglanowe. Na glebach  lekkich  i  bardzo  lekkich  zaleca  się  wyłącznie  nawozy  węglanowe.  W obu rodzajach nawozów zawartość wapnia podawana jest w przeliczeniu na  tlenek  (CaO),  o  czym  należy  pamiętać  obliczając  dawkę  konkretnego  nawozu, który będziemy stosować.

Na zakwaszenie gleb w Polsce wpływają warunki naturalne oraz działalność człowieka(stosowanie nawozów mineralnych i organicznych).

Do podstawowych czynników zaliczany jest klimat oraz rodzaj skały macierzystej. Od wielu lat udział gleb bardzo kwaśnych w Polsce przekracza średnio 50 % powierzchni użytków rolnych. Istnieją jednak i takie obszary, gdzie gleby najsilniej zakwaszone stanowią ponad 80% powierzchni.

Roślinność w pewnym stopniu jest wskaźnikiem świadczącym o kwasowości gleby. Występowanie niektórych gatunków chwastów może świadczyć o zakwaszeniu gleby są nmi między innymi : skrzyp polny , szczaw polny ,rzodkiew świrzep , bratek polny ,bratek polny , czerwiec roczny ,sporek polny

Brak nawożenia wapniowego prowadzi do:

 -Zmniejszeniem ilości materii organicznej

– Ograniczeniem dostępności makroelementów

– Zwiększeniem mobilności metali ciężkich i pierwiastków toksycznych dla roślin

– Degradacji gleby związanej z jej zakwaszeniem

Wpływ stosowania nawozów wapniowych  na wielkość plonu

Dawkowanie wapna CALC PLUS  na glebach ornych wynosi :

500-800 kg przedsiewnie

300-400 kg pogłównie